حمایت کنندگان اصلی
حامی سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت صنعتی
دانشکده  مدیریت دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت و حسابداری  دانشگاه شهید بهشتی
دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه امیر کبیر
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان
دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی
دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران
دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
دانشکده ادبیات و علوم انسانی-دانشگاه گیلان
حامیان مالی سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت صنعتی
بانک پارسیان
بانک مسکن
بانک کارآفرین