سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت صنعتی در تاریخ 18و 19 اردیبهشت ماه 1397 با تمرکز بر توسعه صنعت و تولید ملی در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی برگزار خواهد شد. ضرورت برگزاری کنفرانس بر اساس تصمیمات شورای سیاستگذاری بشرح زیر است:

  • حفظ دستاوردهای کنفرانسهای موفق پیشین در حوزه مدیریت صنعتی و ادامه آن،

  • جهت‌دهی علمی به تحقیقات حوزه مدیریت صنعتی با توجه به تحولات جهانی و مسائل کشور،

  • تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه با محوریت مدیریت صنعتی،

  • ایفای نقش دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی، با توجه به توانمندی‌های آن در حوزه مدیریت صنعتی در مباحث علمی و حل مسائل و توسعه کشور