• بسترسازی برای ارائه و اشتراک­‌گذاری تازه‌ترین دستاوردهای علمی در حوزه مدیریت صنعتی،
  • تبادل اطلاعات، روزآمد کردن و ارتقاء دانش پژوهشگران، دانشجویان و دیگر شرکت‌کنندگان در حوزه مدیریت صنعتی،

  • ایجاد فرصتی برای ارائه تحقیقات نوین پژوهشی بین محققان، صنعتگران، دانشجویان و دست‌اندرکاران در حوزه‌های مدیریت صنعتی،

  • ارائه و معرفی جدیدترین ابزارها و متدهای علمی در حوزه پژوهش و کاربست آنها در موضوعات صنعتی،

  • بستر سازی برای ترویج فرهنگ پژوهش،

  • ارائه پژوهش‌ها پیرامون الگوهای موفق مدیریت صنعتی در سطح جهان و کشور و واکاوی علمی آن،

  • ایجاد بستری برای مفاهمه و اشتراک مساعی بین صنعت و دانشگاهیان،

  • بررسی تخصصی مسائل صنعتی و ارائه راهکار با رویکردعلمی در چارچوب پنل‌های تخصصی،

  • ایجاد فرصت تعامل، همفکری، چالش‌یابی و ارائه راهکار با حضور مدیرانی از صنعت و دانشگاه،