• سیستم‌ها و فنون مدیریت تولید و خدمات
 • پژوهش عملیاتی، تصمیم‌گیری و هوش محاسباتی در تولید و خدمات
 • لجستیک و مدیریت زنجیره تامین تولید و خدمات
 • فناوری‌های توانمندساز تولید و خدمات
 • مدیریت پروژه‌های تولیدی و خدماتی
 • تامین مالی واحدهای تولیدی و خدماتی
 • تحقیق و توسعه و نوآوری در تولید و خدمات
 • پارادایم‌ها و روندهای تولید و خدمات
 • تولید و خدمات سبز و توسعه پایدار 
 • منابع انسانی در تولید و خدمات
 • ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در واحدهای تولیدی و خدماتی
 • مدیریت کیفیت و بهره­‌وری در واحدهای تولیدی و خدماتی