سه شنبه 18 اردیبهشت 1397
17:00 تا 18:30
نشست تخصصی
دکتر دری - دکتر آذر - دکتر انصاری - دکتر منطقی
مدیریت صنعتی و نیازهای روز جامعه
این نشست تخصصی در بعدازظهر روز نخست کنفرانس با حضور اساتید مطرح صنعتی کشور برگزار خواهد گردید.
ساعت برگزاری این نشست نیز به طور تقریبی لحاظ گردیده است.
چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397
09:45 تا 12:00
نشست تخصصی
مهدس یکه زارع - دکتر اکبری جوکار - دکتر نجاری - دکتر بابلی
مدیریت زنجیره تامین صنعت خودرو در شرایط عدم اطمینان
این نشست تخصصی در صبح دومین روز کنفرانس برگزار خواهد شد. ساعت ذکر شده برای این نشست به صورت تقریبی لحاظ گردیده است.
چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397
14:15 تا 16:15
نشست تخصصی
دکتر معظمی - دکتر نجفی - دکتر فقیه نصیری - دکتر کزازی
توسعه و بهره برداری از ظرفیت های صنعتی کشور
این نشست تخصصی در بعدازظهر روز دوم کنفرانس با حضور اساتید مطرح صنعتی کشور برگزار خواهد گردید.
ساعت برگزاری این نشست نیز به طور تقریبی لحاظ گردیده است.