کمیته علمی
لعیا الفت
دبیر کنفرانس
استاد - عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: olfat [at] atu.ac.ir
ابوالفضل کزازی
دبیر علمی کنفرانس
استاد- عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: kazazi [at] atu.ac.ir
علی خاتمی فیروزآبادی
دبیر اجرایی کنفرانس
دانشیار- عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: a.khatami [at] atu.ac.ir
مقصود امیری
عضو کمیته علمی
استاد-عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: amiri [at] atu.ac.ir
عادل آذر
عضو کمیته علمی
استاد-عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: azara [at] modares.ac.ir
محمدرضا مهرگان
عضو کمیته علمی
استاد-عضو هیات علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mehregan [at] ut.ac.ir
احمد جعفرنژاد
عضو کمیته علمی
استاد-عضو هیات علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: jafarnjd [at] ut.ac.ir
حسین صفری
عضو کمیته علمی
استاد-عضو هیات علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: hsafari [at] ut.ac.ir
رسول نورالسناء
عضو کمیته علمی
استاد- عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت
پست الکترونیکی: rassoul [at] iust.ac.ir
عباس طلوعی اشلقی
عضو کمیته علمی
استاد-عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
پست الکترونیکی: toloie [at] gmail.com
محمدتقی تقوی فرد
عضو کمیته علمی
دانشیار-عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: dr.taghavifard [at] gmail.com
عبدالرسول قاسمی
عضو کمیته علمی
دانشیار-عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: a.ghasemi [at] atu.ac.ir
بهروز دری
عضو کمیته علمی
دانشیار-عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: b-dori [at] sbu.ac.ir
علی رجب زاده
عضو کمیته علمی
دانشیار-عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: alirajabzadeh [at] modares.ac.ir
منوچهر نجمی
عضو کمیته علمی
دانشیار- عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: m.najmi [at] sharif.edu
عبدالحمید صفایی قادیکلایی
عضو کمیته علمی
دانشیار - عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
پست الکترونیکی: ab.safaei [at] umz.ac.ir
سعیده کتابی
عضو کمیته علمی
دانشیار-عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
پست الکترونیکی: sketabi [at] ase.ui.ac.ir
مصطفی زندیه
عضو کمیته علمی
دانشیار- عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: m_zandieh [at] sbu.ac.ir
آرمان بابلی
عضو کمیته علمی
دانشیار- عضو هیات علمی دانشگاه لیون فرانسه
پست الکترونیکی: arman.baboli [at] insa-lyon.fr
جهانیار بامداد صوفی
عضو کمیته علمی
استادیار-عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: bamdadsoofi [at] yahoo.com
سروش قاضی‌نوری
عضو کمیته علمی
استادیار-عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: ghazinoori [at] atu.ac.ir